PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja jūsų naudojimąsi Uždarosios akcinės bendrovės „Adell reklama“ interneto svetaine www.ogilvy.lt (toliau – Interneto svetainė).

Šia interneto privatumo politika informuojame, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės www.ogilvy.lt interneto svetainėje, kam ją teikiame ir kiek laiko šią informaciją saugome bei kokias teises turi duomenų subjektai.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.


I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas/Bendrovė – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Politikos apimtyje Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Adell reklama", kodas: 110771682, adresas: Aukštaičių g. 7U, LT-11341 Vilnius, el. p.: david@ogilvy.lt, tel. nr.: (8 5) 252 6522

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurią tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kurią galima identifikuoti asmenį, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kt.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl Asmens duomenų tvarkymo.

Privatumo politika – šis dokumentas/tvarka, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba svetainė atpažįsta įrenginį.

Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.ogilvy.lt


II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Asmens duomenis, nurodytus šioje Politikoje, mes renkame ir tvarkome tik esant teisėtam pagrindui – Jūsų sutikimui ir/ar mūsų teisėtam interesui ir/ar teisinių prievolių, kylančių ir taikomų mums, vykdymui ir toliau netvarkomi su šiuo tikslu nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis Reglamento bei kituose teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones yra užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Mes imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba jie sunaikinami.


III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI IR PAGRINDAS

Interneto svetainėje www.ogilvy.lt yra sudaryta galimybė išsiųsti mums savo gyvenimo aprašymą (CV) su tikslu įsidarbinti Bendrovėje.

Esant Jūsų pasirinkimui ir sutikimui, įdarbinimo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis:

    1. Gyvenimo aprašymus ir juose esančius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, išsilavinimą ir darbo patirtį bei kitą ten galinčią būti informaciją;
    2. Motyvacinius laiškus.

Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens duomenis saugos ir tvarkys Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms vykdyti ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Tokiu atveju, Jūsų pateikti duomenys suvedami į Bendrovės kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazę. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdami savo valią raštu Bendrovei šioje Politikoje nurodytu el. paštu. Praėjus vienerių metų laikotarpiui nuo kandidato CV ir/ar motyvacinio laiško Bendrovei pateikimo, iš Bendrovės kandidatų duomenų bazės kandidato duomenys yra pašalinami ir sunaikinami be galimybės juos atkurti.


IV. JŪSŲ TEISĖS

Vadovaujantis Reglamentu, Jūs, kaip Duomenų subjektas, su kuriuo susijęs Duomenų tvarkymas, turite šias teises:

    • Teisę susipažinti su duomenimis;
    • Teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis;
    • Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
    • Teisę į duomenų perkeliamumą;
    • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys;
    • Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
    • Kitas, Reglamente nurodytas, teises.


V. SLAPUKAI

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį www.ogilvy.lt svetainėje, naudojame šiuos slapukus:

    • Būtinieji slapukai, reikalingi tam, kad interneto svetainė galėtų tinkamai ir sklandžiai veikti bei padėtų tobulinti bei gerinti naršymo kokybę;
    • Google analytics slapukai, kurie analizuoja vartotojų elgesį svetainėje.

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookies) – tai mažas duomenų rinkinėlis (failas) įrašytas naudotojo kompiuteryje, ar kitame galiniame prisijungimo įrenginyje, besilankant paslaugų teikėjų internetinėse svetainėse. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje), tokiu būdu sudarant galimybę palengvinti naudotojo naršymą internetinėje svetainėje ir (arba) suteikiant tam tikrą informaciją internetinės svetainės savininkui apie tokios svetainės naudojimą.

Kam naudojame slapukus?

Šių slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti galimybę Jums naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti srautus, tendencijas ir tobulinti svetainę. Taip pat slapukai gali būti naudojami tiesioginėje įmonių rinkodaroje, rinkodaroje ir (arba) rinkodaroje, pagrįstoje naudotojų (vartotojų) sąrašais, pakartotinėje rinkodaroje. Tokios rinkodaros tikslas – teikti informaciją apie paslaugas naudotojams, kurie aukščiau nurodytoje įmonės svetainėje lankėsi anksčiau. Mūsų naudojami slapukai neleidžia mums nustatyti Jūsų, kaip mūsų internetinio puslapio naudotojo, tapatybės, surinkta informacija yra anoniminė ir mes neteikiame jos trečiosioms šalims.

Kaip kontroliuoti slapukus?

Duotą sutikimą dėl slapukų įrašymo bet kada galite atšaukti pakeisdami savo internetinės naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Išsamesnė informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galite rasti adresais: www.aboutcookies.org ir www.youronlinechoices.com/lt.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Už duomenų tvarkymą/sunaikinimą yra atsakingas Bendrovės vadovas arba jo paskirtas asmuo.

Susisiekę su UAB „Adell reklama“ el. pašto adresu david@ogilvy.lt, galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurias įtvirtina asmens duomenų apsaugos teisės aktai. Prašymą dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo, turite pateikti raštu šioje Politikoje nurodytais UAB „Adell reklama“ kontaktais.

Naršydami mūsų interneto svetainėje, pateikdami duomenis ir kt. Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika.

Naršydami mūsų interneto svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį.